Kế Toán Việt Nam Vươn Tầm Chuẩn Mực Thế Giới

Nói về quy chuẩn của kế toán Việt Nam hiện nay, tuy đã có những bước tiến bộ vượt bậc so với nhiều năm trước, từng ngày đang trở nên gần hơn với các quy chẩn kế toán của nước ngoài, tuy nhiên Việt Nam vẫn còn tồn đọng những vấn đề bất cập, những khó khăn nhất định trong việc chuẩn hóa kế toán để có thể phù hợp với bối cảnh hội nhập càng ngày càng sâu rộng

Kể từ những năm hai ngàn cho tới nay, Việt Nam đã luôn luôn có những tiến bộ trong việc cập nhật chuẩn mực kế toán, nguyên tắc và phương pháp, chuẩn mực đó được tạo ra để đồng bộ việc ghi sổ kế toán cũng như lập báo cáo tài chính. Chuẩn mực kế toán nước ta được thiết lập dựa trên chuẩn mực của thế giới có sàng lọc để có thể phù hợp hơn với tình hình kinh tế, xã hội

Trong những chuẩn mực kế toán mà Việt Nam tiếp thu được, có hai nguồn tiếp thu chủ yếu đó là từ hiệp hội kế toán Anh và hiệp hội kế toán thế giới, đối với những chuẩn mực do hiệp hội kế toán thế giới quy định thì có phần giảm tính hình thức hơn, không có sự gò bó và áp buộc như những tiêu chuẩn đặt ra từ hiệp hội kế toán Anh Quốc ( Viết Tắt Là KTA ). Những chuẩn mực do hiệp hội KTA đề ra mặc dù có những định nghĩa, hướng dẫn cũng như những điều kiện bắt buộc nhưng không quá cứng nhắc, KTA có tính đồng bộ và thống nhất rất cao
Khi phát triển hệ thống kế toán ở Việt Nam, chúng ta vẫn tuân thủ theo đúng những chuẩn mực của KTA để có thể đánh giá đúng được các giao dịch của thị trường, tuy nhiên để phù hợp với trình độ doanh nghiệp cũng như tình hình kinh tế của đất nước thì vẫn có sự khác nhau cơ bản giữa 2 chuẩn mực

– Quy chuẩn kế toán của Việt Nam chưa có khả năng phân tích định giá lại hóa đơn và các ngoải nợ chính xác tại thời điểm mà doanh nghiệp gửi báo cáo tài chính, chính vì thế làm khó khăn cho việc đánh giá sau này, ngay cả khi phân tích lại cũng có những sai số nhất định, điều này không phù hợp với quy chuẩn chung của thế giới

– Ở Việt Nam, doanh thu cũng như các chi phí liên quan được tích hợp trực tiếp vào những thống kê mà doanh nghiệp kê khai trong báo cáo tài chính, đây là điều trái với những quy chuẩn quốc tế khi mà các khoản lãi hay lỗ không phải là hoạt động mang tính thường xuyên của doanh nghiệp mà lại được xem như một phần của việc kinh doanh chính yếu

– Kế Toán việt Nam không cho phép định giá các tài sản cố định của doanh nghiệp vào trong báo cáo tài chính, hoặc có nhưng lại phải thông qua những thủ tục rất rắc rối, trong khi lại không ghi nhận những tổn thất tải sản của doanh nghiệp

– Chuẩn mực kế toán của Việt Nam có thông báo rõ ràng về khoảng thời gian ưu đãi lợi thế thương mại là trong vòng gần 15 năm kể từ ngày doanh nghiệp thành lập, tuy nhiên đối với kế toán KTA thì lại khác, thời gian nhận ưu đãi là khoản thời gian mà doanh nghiệp gặp khó khăn, gặp tổn thất trong kinh doanh

Reply